Лични Данни

Данни по чл. 13 и чл. 14 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Личните данни, предмет на обработка, се събират от администратор:
Сдружение „Български щит“, чрез председателя му Георги Анадолов
град София, ж.к. Овча купел, ул. Букет 56, бл. 6А, ет. 12, ап. 47,
e-mail: g.anadolov@bulgarianshield.com
тел. за контакт: 0876 005614
Лични данни, които се обработват са :
Лични имена , номер на лична карта и дата на издаване и валидност, ЕГН, постоянен адрес,
адрес по местоживеене, телефон, имейл

Целта/Целите на обработване на личните данни:
Членство в Сдружение „Български щит“ и участие в негови инициативи и дейности.
Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент
относно защитата на данните).
Срок за съхранение на личните данни: 5 години след приключване на членството
Личните данни ще бъдат ли използвани за профилиране: ДА / НЕ
Личните данни ще бъдат ли използвани за директен маркетинг: ДА / НЕ
Субектът на личните данни има правата съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:
  • да иска достъп до личните данни;
  • да иска корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните;
  • да прави възражения срещу обработването на данните;
  • право на преносимост на данните;
  • право на възражение срещу профилиране

Георги Анадолов,
/председател/