Свикване на годишно Общо събрание на Сдружение Български щит

Уважаеми симпатизанти и последователи на Сдружение Български щит,

на 30.10.2022 г. , в гр. София ще се проведе годишното Общо събрание на Сдружението, при установен дневен ред (посочен по-долу).

Нашата работа е изцяло в полза на обществото и по-конкретно дейностите ни са насочени към онзи елемент от човешкото осъзнаване, които, при пълна свобода да избираш какъв да бъдеш, без колебание те кара да се наречеш българин, а именно родолюбието.

Ние вярваме, че пътят към постигане на тази цел е систематична, последователна и базирана на разбирането за съхранение на българската идентичност в един глобален свят работа.

Правим това, в което сме добри и търсим начини да развиваме дейността в посоката, в която тя е призвана да участва в общия процес на възраждане на родолюбието и българското самосъзнание.  

Каним всеки от вас, който се припознава с нашата цел, мисия и задачи да бъде гост на Общото събрание на Сдружение Български щит и да се запознае с отчета на дейността и бъдещите планове на сдружението.

Достъпът до общото събрание се осъществява чрез покана, която може да заявите на имейл: k.rajdanova@bulgarianashield.com

По традиция преди стартиране на Общото събрание, членовете на сдружението ще се съберем с два часа по-рано, за да въздигнем родовата памет, като този път ще отдадем почит на Пейо Яворов, с посещение на къщата музей в София по повод годишнина от неговата кончина, след което ще посетим Българската академия на науките (БАН), като пряк наследник на Българското книжовно дружество, за да отбележим 153 години от неговото основаване през 1869 година в Браила, Румъния.

Гласувания дневен ред на Общото събрание е, както следва:

 1. Представяне на дейността за изминалата отчетна година, анализ на дейността и активността на членовете.
  вносител Георги Анадолов
 2. Планиране на предстоящи събития, активности и дейности на Сдружението и възлагане на УС изготвянето на календар със срок до края на текущата календарна година.
  вносител Георги Анадолов
 3. Обсъждане и възлагане на УС организирането на клубове „Млад родолюбец“.
  вносител Кристина Ръжданова
 4. Обсъждане и възлагане организирането на Годишни награди за „Родолюбие“.
  вносител Кристина Ръжданова
 5. Обсъждане и гласуване плануването на задължителни допълнителни годишни дейности, към доброволните формирования и възлагането им на Ръководителите на ДФ, със срок до 15.01.2023 г..
  вносител Кристина Ръжданова
 6. Обсъждане и възлагане на УС провеждането на разговори и сключване на споразумение с Министерски съвет и/или министерства за договаряне ползването на имоти за целите на сдружението.
  вносител Георги Анадолов
 7. Обсъждане и възлагане на УС провеждането на разговори и договарянето на двустранни взаимоотношения със СОСЗР.
  вносител Георги Анадолов
 8. Обсъждане на промени в устава на сдружението.
  вносител Георги Анадолов
 9. Обсъждане и приемане на нов Управителен съвет.
  вносител Георги Анадолов
 10. Избор на законни представители на Сдружението.
  вносител Георги Анадолов
 11. Обсъждане и гласуване провеждането на регулярни онлайн заседания на сдружението.
  вносител Кристина Ръжданова
 12. Обсъждане и гласуване на представителна униформа на сдружението и нейния задължителен характер.
  вносител Георги Анадолов
 13. Обсъждане и възлагане на УС изготвянето на химн на Сдружението.
  вносител Георги Анадолов
 14. Обсъждане и гласуване на девиз на сдружението.
  вносител Георги Анадолов
 15. Обсъждане и промяна на задължителното минималното годишно дарение от членовете на сдружението.
  вносител Георги Анадолов
 16. Обсъждане и гласуване на членски карти, отличителни знаци и атрибути на Сдружението и възлагане на УС тяхното изготвяне.
  вносител Ненчо Кичуков
 17. Възлагане на УС изготвяне на финансов отчет на сдружението за календарната година 2022 със срок до 15.01.2023 г..
  вносител Кристина Ръжданова
 18. Промяна адреса на сдружението.
  вносител Георги Анадолов

Призоваваме за участие всички членове на Български щит и очакваме тяхната активност с предложения, идеи и коментари.