Отворено писмо до кмета на Община Пловдив, Здравко Димитров

   В дните на тази ужасна трагедия, сполетяла република Турция, десетките хиляди жертви и милиони засегнати, където нашите доброволци доказват и в момента своята ефективност и надежност, зам.-кмета на Община Пловдив г-н Йордан Ставрев, излезе с позиция, че Пловдив нямал нужда от доброволното ни формирование.

 


  Бърза справка веднага показва, че в същност нашето Доброволно формирование "Мейдей"-България, регистрирано за територията на Община Пловдив е единственото в България, което дава дежурства към тел 112, като за последната година е отразило над 60 сигнала за пожари, паднали дървето, отводняване, издирване на изчезнали, от които близо половината са отработени самостоятелно, а останалите съвместно с пожарните екипи на РД ПБЗН-Пловдив.

  Това всъщност, вероятно е и основната пречина за отношението на зам.-кмета по "Обществен ред и сигурност", вземайки в предвид резултатите и факта, че ние се самофинансираме. Цялото оборудване, екипировка и обучение на нашите доброволци се извършва с лични средства и дарения от признателната общественост, нещо което драстично контрастира с дейността на издържаното от държавния и общински бюджет, общинско формирование, под юриздикцията на зам.-кмета г-н Ставрев, белязано със скандали и непрекъснато текучество на хора. Така погледнати нещата е разбераемо, защо г-н Ставрев не желае в Община Пловдив да има и оперира друго доброволно формирование.

  Във връзка с това, Сдружение Български щит излезе с Отворено писмо, към кмета на Община Пловдив, г-н Здравко Димитров, част от екипа на когото е зам.-кмета по "Обществен ред и сигурност". Прилагаме и пълния текст на писмото:

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

от

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЩИТ“

 

Уважаеми, г-н Димитров,

     За мое много голямо огорчение на 10 февруари 2023 година, докато екипа от нашето доброволно формирование спасяваше хора в пострадалата от тежко земетресение Южна Турция, част от помощта оказана от Република България, аз получих становището от Вашия екип, визирам конкретно зам.-кмета на Община Пловдив, г-н Йордан Ставрев, от което разбирам, че градът пред който носите отговорност за неговата сигурност, си имал свое доброволно формирование и нямал нужда от друго. Едва ли така мислят всичките онези десетки и стотици хора на които сме помогнали през последната една година и пловдивската общественост, която е поверила сигурността си във Ваши ръце.

      Днес, когато сме изправени пред ужаса на разрушенията, десетките хиляди загинали и милионите пострадали, от разразилата се само на няколко стотин километра от нас стихия, трябва повече от всякога да си дадем сметка, че единствено общите и съвместни усилия и ангажираността на цялото ни общество, може да ни подготви и извади от една толкова трудна ситуация. Ще отбележа, че и една от главните поуки които турската държава, още в първите няколко дни на трагедията констатира, е липсата на доброволни формирования, дейността на които е била целенасочено спъвана и ограничавана през последните 10 години. Липсата на подготвени структури извън държавната администрация, които на регионален принцип да се включат в помощ на държавата за организирането на обществото в първите няколко часа от трагедията, се е оказало ключово.

   Трябва ли и ние да допускаме същите грешки?

      Но позволете ми преди това, в случай, че тази информация не е сведена до сега към Вас, да Ви запозная накратко с дейността на нашето сдружение и постигнатите резултати от доброволното ни формирование, опериращо на територията на Община Пловдив.

     Сдружение Български щит се занимава с родолюбива и патриотична дейност, свързана с просветна, образователна и книжовна активност, насочени главно към деца и младежи, в партньорство с общини, кметства и държавни институции, чрез организация на благотворителни кампании, исторически походи, беседи, лагери, възпоменания и почитане на национални празници и герои. Успоредно с тази дейност, Сдружението осъществява сформирането, подбор и подготовката на доброволни формирования в полза и подкрепа на дейността на българските институции, с цел защита и подпомагане на населението.

     Сдружението ни провежда напълно безплатни ежемесечни изнесени курсове, тренировки и обучения на младежи по физическа подготовка, ориентиране и оцеляване в планината, строева и стрелкова подготовка. Също така напълно безплатно провеждаме ежеседмични тренировки и занятия по физическа подготовка и самоотбрана в гр. Пловдив, макар и да нямаме собствено помещение. В нашите прояви се включват младежи, деца и ученици, като в някои те достигат до няколко стотин.

      Сдружението ни работи успешно с МВР и по-конкретно в областта на противопожарната дейност с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, към която имаме регистрирано за Община Пловдив, оборудвано с автомобил доброволно формирование „Мейдей“ (пореден номер ЮЛ-РБ-155-02), което е и единственото до момента в страната ДФ, даващо реални дежурства и наряди към тел 112, заедно с РС ПБЗН Пловдив. Успехите ни в тази насока са много, като дейността ни е засвидетелствана от отличия, призове, благодарствени писма и многобройни журналистически отразявания.

      Конкретно за Община Пловдив в актива на нашето формирование, само за едната година дейност от неговото регистриране, са над 60 отработени произшествия по сигнали постъпили към тел. 112, като близо половината са отработени самостоятелно, а останалите съвместно с РД ПБЗН-Пловдив. Значимостта на успехите ни бяха високо оценени от гилдията и засвидетелствани с приза връчен през 2022 година на ръководителя на доброволното ни формирование, Красимир Каракашев „Доброволец на годината за 2021 година“. Нещо което беше отбелязано по националните телевизии и разбира се гордо тиражирано от регионалните пловдивски медии, но за жалост без да предизвика вниманието на Пловдивската община. За сравнение година по-рано за Община Пловдив беше върхова гордост пловдивски доброволец да стигне до номинация и това тогава беше отбелязано на церемония в общината, а факта, че година по-късно пловдивски доброволец не просто е номиниран, а избран за национален победител в същия конкурс, беше подминато с равнодушие. От тук започват и нашите въпроси към зам.-кмета от Вашия екип, с ресор „Обществен ред и сигурност“, г-н Йордан Ставрев.

        Въпроси:  Това не е ли двоен стандарт към пловдивчани? Кмета на Община Пловдив на всички пловдивчани ли е или преди това негови зам.-кметове ги делят на „наши“ и „ваши“? Когато на пловдивчанин е спасен живота или имуществото, неговата благодарност зависи ли от критерия на зам.-кмета на Пловдив, за наши и ваши или за него има само и единствено значение факта, че доброволци са били готови да му се притекат на помощ?

        В Програмата за управление на Община Пловдив за мандат 2019-2023 година, която зам.-кмета е длъжен да изпълнява е записано, като водещ принцип - Отговорността към гражданите“, а като основна цел - Повишаване сигурността и защитата на населението.“ Там също е записано, че От решаващо значение за реализацията на настоящата Програма е отговорната и компетентна работа на цялата администрация и участието и ангажираността на обществеността и на всички заинтересовани страни.“

    Въпрос:  Как точно г-н Ставрев си представя участието и ангажираността на обществото? Като първо ги дели на наши и ваши или ние всички би трябвало да сме част от това общество?

Като мерки за реализиране на поставените в Програмата приоритети е записано под точка 3.4 отнасяща се до Осигуряване на условия за развитие на спорта и младежките дейности, следното:

Утвърждаване на физическото възпитание и спорта в бита на хората, като основни компоненти на съвременния модел за здравословен начин на живот.
Þ Увеличаване броя на спортните мероприятия на територията на Община Пловдив и повишаване броя на включените в тях участници от всички възрастови групи.
Þ Разширяване обхвата на различните групи на населението във форми за двигателна или спортна активност, чрез практикуване на физически упражнения, спорт и туризъм през свободното време.

Повишаване активността на младите хора и цялостното им участие в обществения процес и ангажирането им в обществено значими дейности и каузи.

Þ Ангажиране на младите хора в обществено значими дейности с екологична насоченост, благотворителност и осмисляне на свободното време.
Þ Повишаване на активната гражданска позиция и социалната отговорност у младите хора.

     Въпрос: Нима това което извършва като дейност Сдружение „Български щит“, не е всичко онова, което е поето, като ангажираност и отговорност, към пловдивската общественост? На какъв точно принцип зам.-кмет г-н Ставрев  дели наши и ваши и отказва да създаде условия в които Сдружение Български щит в още по-голям мащаб да създава ангажираност в младите хора, към спорт и обществено полезни прояви?

          Под точка 3.6 в Програмата за мандат 2019-2023 година, отнасяща се до Администрация обърната към хората, са записани следните мерки:

Откритост и достъпност на дейността на общинската администрация.
Þ Внедряване на по–добри организационни и технологични модели на взаимодействие между администрацията и гражданите.
Þ Подобряване механизмите за комуникация
Þ Укрепване доверието на гражданите в служителите на общинската администрация.
Þ Бързо и навременно разрешаване на подадените сигнали.

      Въпрос: Как точно г-н Ставрев осъществява тези добри организационни модели на взаимодействие, подобрява механизма на комуникация, укрепва доверието към общинската администрация и бързо разрешава подадени сигнали, след като нашата първа входирана молба преди една една година с входящ № 22 КЛ-84 от 2022-02-10, за предоставяне на помещение за целите на нашата дейност, все още е оставена без отговор. А втората такава, входирана през месец ноември с № 22VI-102/22.11.22, получи отговор на 10 февруари 2023 г., от Председателя на Общински съвет Пловдив, след мое поредно запитване, но не и от заинтересованата страна, зам.-кмета на Пловдив г-н Ставрев ? Къде тук е доверието и къде потъна първата молба или там сме били отново разделени на наши и ваши?

     В Заключението на представената за мандат 2019-2023 година Програма за управление на Община Пловдив е записано:

Изпълнението на Програмата поставя редица предизвикателства пред настоящия мандат на управление. Администрацията ще работи ефективно за използването на потенциала на публично-частните партньорства.

              Въпрос:  Как точно г-н Ставрев използва потенциала на публично-частното партньорство и не противоречи ли изцяло позицията на зам.-кмета на Пловдив, отнесена към заключението заложено в Програмата за управление? Нима това да има в рамките на Общината самофинансиращо се действащо доброволно формирование, не е точно този потенциал за публично-частно партньорство? Нима дейността на нашето сдружение в ангажирането на младежта в спорт, култура и обществено полезни прояви не е също така точно тази възможност за публично-частно партньорство?

   И понеже в Програмата на управление е отбелязано, че „През следващите четири години работата на общинската администрация ще е съобразена с основните европейски, национални и общински стратегически документи.“ Искам да Ви запозная със „Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 година“ достъпна на сайта на МВР на Република България. Там под точка IV е записано следното:

IV.ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА.

При изпълнението на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България 2021-2030 година ще се прилагат следните принципи:

Равнопоставеност и многообразие. Осигуряват се равни възможности за всички индивидуални и колективни заинтересовани страни да упражняват своите права и задължения, които произтичат от участието им в дейности, касаещи доброволните формирования.

              Въпрос:  Как точно изразената позицията, към Сдружение Български щит от страна на зам.-кмета на Община Пловдив, г-н Ставрев, кореспондира с ангажираността управлението и работата на общинската администрация да е съобразена с националните стратегически документи?

 

           Изтъкнатото до тук показва една безотговорност и пристрастност във вземането на решения от длъжностно лице, на което е гласувано доверие и е поверена отговорността за сигурността, и обществения ред на пловдивското общество. Неговите решения водят до пропуснати ползи за Община Пловдив и противоречат на поети ангажименти в Програмата за управление на Община Пловдив за мандат 2019-2023 година.

          Вярвам, че преразглеждането на позицията на зам.-кмета на Община Пловдив, г-н Ставрев, към Сдружение Български щит и удовлетворяването на молбата ни с вход. № 22VI-102/22.11.22 не само би била в унисон с Плана за управление на Община Пловдив мандат 2019-2023 година и Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 година, но и ще даде възможност за едно продуктивно и взаимно изгодно сътрудничество на база публично-частно партньорство, от което главно ще бъде облагодетелствано подрастващото поколение на Община Пловдив, което ще може още по-активно да бъде ангажирано в родолюбиви кампании, инициативи и образователни процеси, организирани от нашето сдружение.

София,
13/02/2023 г.

С уважение,

Георги Анадолов
Представител на Сдружение Български щит